Convocatioria de Junta General de Socios de JURISA TWIN, S.L.

Per aquest escrit, i conforme amb l’establert a l’article 11 dels Estatuts Socials i a la vigent Llei de Societats de Capital, l’Administrador Solidari César Ruiz Ruiz de “JURISA TWIN, S.L.”, en data 2 de Juny de 2014 ha acordat convocar Junta General de Socis de la Societat, la reunió de la qual es celebrarà el proper 27 de Juny de 2014, a les 14:15 hores, a Reus al domicili social, per a deliberar i decidir sobre els assumptes compresos en la següent:

Ordre del dia

Primer: Examen i aprovació, si escau, del Balanç, Compte de Pèrdues i Guanys, Estat de canvis al Patrimoni Net, Memòria i proposta d’aplicació de resultats de l’exercici 2013.
Segon: Aprovació, si escau, de la gestió social efectuada per l’òrgan d’administració de la societat durant 2013.
Tercer: Precs i preguntes.
Quart: Lectura i, si escau, aprovació de l’Acta.
A partir de la present convocatòria, els socis podran examinar al domicili social i obtenir, de forma immediata i gratuïta, els documents que han de ser sotmesos a l’aprovació de la Junta General, podent demanar, així mateix, la tramesa gratuïta d’aquests documents.

Reus (Tarragona), 2 de Juny de 2014

L’administrador solidari
César Ruiz Ruiz