Àrea Financera i Tributària

hot-air-balloon-940x350

Tributàrea

L’assessorament fiscal és l’origen del nostre despatx i és l’àrea de pràctica que tradicionalment ens ha distingit de la resta de despatxos professionals.

A grans trets, diferenciem l’assessorament fiscal entre l’assessorament recurrent que oferim als nostres clients i l’assessorament puntual, ja sigui derivat per un procediment tributari o per l’assessorament relacionat amb l’estudi i recerca de solucions davant d’un problema concret.

Assessorament fiscal recurrent

 • Planificació, prevenció i assessorament en tributs estatals, cedits i locals.
 • Revisió, emplenament i/o presentació de declaracions tributàries i censals.
 • Assessorament en consultes d’incidència fiscal fruit de l’operativa recurrent de l’empresa, amb l’emissió d’informe en cas que sigui necessari.
 • Informació i posada al dia de les novetats fiscals i tot canvi legislatiu que tingui incidència fiscal.

Procediments tributaris

 • Inspeccions tributàries, totals i/o parcials. Expedients sancionadors.
 • Gestió tributària: expedients de devolució, de comprovació parcial i/o limitada.
 • Gestió d’aplaçaments i/o fraccionaments de pagament, constrenyiments, embargaments i altres.
 • Reclamacions econòmico-administratives en seu administrativa i contenciosa administrativa.
 • Consultes davant la Direcció General de Tributs.
 • Tramitació de queixes al Consell per a la Defensa del Contribuent.

Assessorament fiscal no recurrent

 • Prevenció de riscos fiscals.
 • Auditoria fiscal.
 • Planificació fiscal amb emissió d’informe i execució.
 • Planificació d’operacions puntuals: inversions, desinversions, “paquets retributius” i altres.
 • Fiscalitat del treballador expatriat o desplaçat temporalment a l’estranger. Jurisa desenvolupa aquest servei sota la marca Lexpat. Obtingui més informació.

Econòmico-Financera

La nostra visió multidisciplinar de l’assessorament ens porta a apostar per una àrea de pràctica econòmico-financera que permeti augmentar els marges de cada àrea operativa dels nostres clients.

Podríem diferenciar els nostres serveis entre els recurrents i els derivats d’un assessorament puntual.

Assessorament recurrent:

 • Externalització de comptabilitat.
 • Assistència en implantació de comptabilitat analítica.
 • Informes de control de gestió.
 • Informes d’anàlisi sectorial i de la competència.
 • Recolzament en projeccions pressupostàries i el seu posterior seguiment.
 • Assessorament en qualsevol matèria de l’operativa empresarial que requereixi de consulta financera.

Assessorament puntual:

 • Elaboració de plans de viabilitat.
 • Pla de Negoci.
 • Anàlisi de la viabilitat de les inversions.
 • Anàlisi de liquiditat.
 • Benchmarking: intercanvi d’indicadors entre empreses d’un mateix sector.
 • Presentació d’un pla de viabilitat que analitzi la situació financera present i futura de la Companyia.
 • Revisió d’un Pla de Viabilitat i presentació de les entitats financeres per a renegociar el deute i obtenir nou finançament.
 • Millora dels seus rendiments i el seu capital circulant a través del nostre seguiment i control de la implementació del pla estratègic, operatiu i financer.
 • Valoracions d’empreses, línies de negoci i actius intangibles.
 • Realització de Due Diligence financera i altres serveis de recolzament per a compradors i venedors a les seves operacions de compravenda.
 • Assessorament en la preparació de plans de negoci, reestructuracions empresarials i situacions econòmiques difícils.