Àrea Gestió Laboral i RRHH

rowing_team-940x350

Oferim un servei integral de gestió laboral i dels recursos humans de les empreses. Amb els serveis d’assessorament i gestió pretenem, d’una banda, acompanyar el client en la presa de decisions més estratègiques de la seva empresa, des del rigor, coneixement de la normativa i la nostra experiència i, d’altra banda, que la gestió dels recursos humans no sigui un punt crític en el funcionament de l’empresa.

Assessorament específic en Gestió Laboral y Recursos Humans

Contractació y gestió de nòmines

Prestem servei d’assessorament en qualsevol modalitat de contractació de caràcter ordinari, procurant l’optimització en els costos. Portem el seguiment dels seus contractes de treball, i l’aconsellem davant una finalització contractual.

Confeccionem les nòmines dels seus treballadors respectant la normativa vigent i adaptant-les sempre a les contínues modificacions existents, tant a nivell de Conveni Col·lectiu com de Legislació Tributària o de la Seguretat Social.

L’assessorem davant totes les contingències que poden sorgir en una relació de treball: jornada i horaris, llicències i permisos, procediment disciplinari, modificacions substancials de condicions de treball, conciliació de la vida familiar, etc.

Seguridad Social

Assessorem en tot allò relatiu a afiliacions i cotitzacions a la Seguretat Social, en qualsevol dels seus règims: general, autònoms, agraris, artistes, etc. Estudiem l’enquadrament especial que han de seguir els socis i directius de les empreses.

Oferim informació completa sobre les diferents prestacions de la Seguretat Social: jubilació, incapacitat temporal o permanent, SOVI, maternitat i risc durant l’embaràs o la lactància, mort i supervivència, desocupació, etc.

Inspecció de Traball

Realitzem aquelles compareixences requerides davant la Inspecció de Treball, preparant tota la documentació sol·licitada, efectuant la corresponent exposició i defensa de l’expedient i fent un seguiment de tot el procés.

Formació

Assessorem en l’obtenció per part de l’empresa de la subvenció de la FUNDACIÓ TRIPARTITA a què tingui dret, posant a la seva disposició els millors gestors per a què realitzin la gestió necessària.

Prevenció de Riscos Laborals

Col·laborem amb l’empresa i amb les entitats de prevenció respecte l’adequació de l’empresa a la normativa de prevenció de riscos laborals. Els ajudem i coordinem amb ells la conveniència de les accions de prevenció realitzades a l’empresa (pla de prevenció, avaluació de riscos, formació i informació de la prevenció, vigilància de la salut).

Recursos Humans

Acompanyem a l’empresa en el disseny de polítiques de Recursos Humans, en quant a accions de retribució variable, plans de compensació a la carta, manuals d’acollida, estudi i seguiment de gestió per competències i, en general, totes aquelles orientades a la millor organització de les persones.