Àrea Legal

lighthouse-940x350

Els oferim un servei d’assessorament jurídic o especialitzat per a Persones Físiques i Jurídiques.

Els àmbits d’actuació en aquesta àrea són els següents:

Dret Mercantil y Societari
 • Dret de Societats.
 • Operacions de Reestructuració Empresarial.
 • Intervenció en Consells d’Administració.
 • Protocols Familiars.
 • Contractes Mercantils.
 • Assessorament a socis i accionistes (nomenaments, estatuts, pactes parasocials, etc.).
 • Gestió i prevenció de conflictes entre socis.
Dret Civil
 • Separacions i Divorcis.
 • Successions (herències, testamentària, planificacions successòries).
 • Immobiliari (compravendes, donacions, permutes, arrendaments, etc.).
 • Morositat i recuperació de crèdits.
 • Contractes.
Dret Penal
 • Delictes Econòmics.
 • Delictes contra la Seguretat i Higiene al Treball.
 • Delictes contra les Persones, la Intimitat, l’Honor, Patrimoni.
 • Delictes Societaris, contra la Hisenda Pública i la Seguretat Social.
 • Delictes contra els Drets dels Treballadors.
Dret Tributàri
 • Tramitació judicial i extrajudicial de procediments tributaris.
Dret Laboral
 • Negociació Col·lectiva.
 • Expedients de Regulació d’Ocupació.
 • Procediments Laborals (Acomiadaments, Reclamacions de quantitat, Incapacitats, etc.)
Gestió i Tramitació de documentació
 • Tramitació de documents davant els organismes competents (Registres de la Propietat, Registres Mercantils, Ajuntaments, Cadastre, Agència Tributària, Oficines Liquidadores,etc.)
 • Liquidació d’impostos.
 • Obtenció de certificats de naixement, matrimoni, defunció, últimes voluntats, antecedents penals, etc.