Jurisa, el grupo empresarial especialista en empresa y particulares

Pràctica Professional

Àrea Gestió d’Inversions

Consultoria

Acompanyem als nostres clients en la presa de decisions en el moment d'invertir, cerciorant-nos que els productes que els ofereixen les entitats financeres són els més idonis, evitant d'aquesta manera situacions conflictives com la col·locació massiva de productes financers poc adequats al perfil inversor (participacions preferents, etc…):

Jurisa desenvolupa aquest servei sota la marca Consultors en Inversions, el lema de les quals és: “els seus estalvis mereixen una segona opinió”.

Planificació de l’Estalvi

Guiem als nostres clients en la determinació d'objectius d'estalvi adequats a les seves característiques personals i planifiquem adequadament la consecució d'aquests.

Serveis d’estalvi i inversió

Prestem serveis d'estalvi i inversió seleccionats entre entitats solvents (financeres i asseguradores).