Jurisa, el grupo empresarial especialista en empresa y particulares

NOTA LEGAL

Textos Legals Versió 1 02-2018

1.1- Avís Legal (LSSI)
1.2- Política de Privacitat (RGPDUE)
1.3- Política de Cookies

1.1 – Avís Legal (LSSI)

De conformitat amb l'article 10 de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de “Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSI)”, posem en el seu coneixement la següent informació:

CONSULTORIA JURISA, S.L., [d'ara endavant GRUP JURISA], és el titular del portal Web jurisa.com, que actua exclusivament com a explotadora, i gestora dels continguts dels portals Web domiciliada en: Av. Cambra de Comerç, 35-37 (Tecnoparc) – 43204 REUS, NIF B43405372, Inscrita en el Registre Mercantil de Tarragona Tom 1024, Foli 189, Fulla T-8973 Inscripció 1a, és l'encarregada de l'explotació, gestió i funcionament del portal Web esmentat anteriorment
Si vol contactar amb nosaltres, pot fer-ho mitjançant correu postal a l'adreça esmentada al paràgraf anterior, o bé a través del correu electrònic info@jurisa.com.

CONCEPTE D'USUARI

La utilització del portal Web atribueix la condició d'usuari, i implica l'acceptació total i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís Legal, en la versió publicada per a GRUP JURISA en el mateix moment en què l'usuari accedeixi a la Web. En conseqüència, l'usuari ha de llegir atentament el present Avís Legal en cadascuna de les ocasions en què es proposi utilitzar la Web, ja que pot sofrir modificacions.

INFORMACIÓ SOBRE ELS VINCLES “LINKS”

GRUP JURISA no es fa responsable de les webs no pròpies o de tercers, a les quals es pot accedir mitjançant vincles “links” o de qualsevol contingut posat a disposició per tercers.
Qualsevol ús d'un vincle o accés a una Web no pròpia és realitzat per voluntat i risc exclusiu de l'usuari, GRUP JURISA no recomana ni garanteix cap informació obtinguda a través d'un vincle aliè a la web de jurisa.com, ni es responsabilitza de cap pèrdua, reclamació o perjudici derivada de l'ús o mal ús d'un vincle, o de la informació obtinguda a través d'ell, incloent-hi altres vincles o webs, de la interrupció en el servei o en l'accés, o de l'ús o mal ús d'un vincle, tant en connectar al portal Web jurisa.com com en accedir a la informació d'altres webs des del mateix portal Web.

RENÚNCIA I LIMITACIÓ DE LA RESPONSABILITAT

La informació i serveis inclosos o disponibles a través de les pàgines Web poden incloure incorreccions o errors tipogràfics. De manera periòdica s'incorporen canvis a la informació continguda. GRUP JURISA pot introduir en qualsevol moment millores i/o canvis en els serveis o continguts.
També s'adverteix que els continguts d'aquesta web tenen la finalitat informativa quant a l'oferta de serveis i tarifes, segons el que es preveu en el present avís legal i en la resta dels textos legals del present portal.

INFORMACIÓ SOBRE L'EXEMPCIÓ DE TOTA RESPONSABILITAT DERIVADA D'UNA FALLADA TÈCNICA I DE CONTINGUT

GRUP JURISA declina qualsevol responsabilitat en cas que existeixin interrupcions o un mal funcionament dels serveis o continguts oferts en Internet, qualsevol que sigui la seva causa.
Així mateix, GRUP JURISA no es fa responsable de les caigudes de la xarxa, pèrdues de negoci a conseqüència d'aquestes caigudes, suspensions temporals del fluid elèctric o qualsevol un altre tipus.
GRUP JURISA no garanteix que els serveis o continguts no siguin interromputs o que estiguin lliures d'errors, que els defectes siguin corregits, o que el servei o el servidor que el posa a la seva disposició estigui lliure de virus o altres components nocius, sense perjudici que GRUP JURISA fa els seus millors esforços a evitar aquest tipus d'incidents. En cas que l'usuari prengués determinades decisions o realitzés accions sobre la base de la informació inclosa en qualsevol dels “websites”, es recomana la comprovació de la informació rebuda amb altres fonts.

INFORMACIÓ RELATIVA A LA PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

1. L'estructura, disseny i forma de presentació dels elements (gràfics, imatges, fitxers logotips, combinacions de colors i qualsevol element susceptible de protecció) estan protegits per drets de propietat intel·lectual, titularitat del GRUP JURISA.

2. Està prohibida la reproducció, la transformació, la distribució, la comunicació pública, i en general qualsevol altra forma d'explotació, parcial o total dels elements referits en l'apartat anterior. Aquests actes d'explotació només podran ser realitzats en virtut de l'autorització expressa de GRUP JURISA i que, en tot cas, hauran de fer referència explícita a la titularitat dels citats drets de propietat intel·lectual de GRUP JURISA.

3.GRUP JURISA. En cap cas, podrà suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistemes de seguretat que pugui estar instal·lat.

4. Excepte autorització expressa de GRUP JURISA no es permet l'enllaç a “pàgines finals”, el “frame” i qualsevol altra manipulació similar. Els enllaços han de ser sempre en la pàgina principal o “home page” de jurisa.com.

5. Els signes distintius (marques, noms comercials) de GRUP JURISA estan protegits per drets de propietat industrial, quedant prohibida la utilització o manipulació de qualsevol d'aquests, excepte autorització expressa i per escrit de GRUP JURISA.

1.2- Política de Privacitat (RGPDUE)

TEXT LEGAL

De conformitat amb el que s'estableix pel Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques quant al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades, l'informem que les dades personals facilitades a través dels formularis, així com la seva adreça de correu electrònic, han estat inclosos en un tractament titularitat de CONSULTORIA JURISA, S.L., [d'ara endavant GRUP JURISA], amb domicili social en l'Av. Cambra de Comerç, 35-37 (Tecnoparc) – 43204 REUS, NIF B43405372, Inscrita al Registre Mercantil de Tarragona Tom 1024, Foli 189, Fulla T-8973 Inscripció 1a, E-mail info@jurisa.com, amb la finalitat d'atendre les seves consultes i l'enviament d'informació relacionada amb els serveis que ofereix GRUP JURISA.

S'informa que les dades poden ser utilitzats per a l'enviament de comunicacions comercials, per qualsevol mitjà, relatiu a activitats i serveis de la nostra empresa o grup empresarial que puguin ser del seu interès. Vostè podrà en qualsevol moment oposar-se a aquesta mena de comunicacions, enviant un correu electrònic a l'adreça pd@jurisa.com i indicant en l'assumpte «BAIXA DE LA LLISTA DE DISTRIBUCIÓ«.

Així mateix, podrà exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació, oposició i si escau de, portabilitat i limitació, enviant un escrit acompanyat d'una fotocòpia del D.N.I o document acreditatiu equivalent a la següent adreça: Av. Cambra de Comerç, 35-37 (Tecnoparc) – 43204 REUS o enviant-ho per correu electrònic a pd@jurisa.com indicant en l'assumpte «PROTECCIÓ DE DADES«.

POLÍTICA DE PRIVACITAT

GRUP JURISA està especialment sensibilitzat amb la protecció de les dades dels usuaris dels serveis que accedeixen al lloc web. Mitjançant la present Política de Privacitat [d'ara endavant, la Política] informa els usuaris de jurisa.com del tractament i usos als quals se sotmeten les dades personals que es recapten en la Web, amb la finalitat que decideixin, lliure i voluntàriament, si desitgen facilitar la informació sol·licitada.

GRUP JURISA considera essencial garantir la protecció de les dades personals, amb la finalitat de protegir la intimitat i privacitat de tots els interessats (titulars de les dades), per la qual cosa posem de manifest la present Política, comprometent-nos a garantir les exigències legals estipulades en la legislació i reglamentació que sigui aplicable en matèria de Protecció de Dades Personals.
Així doncs, en compliment del Reglament (UE) 2016/679, mitjançant el present documento GRUP JURISA informa:

1-Titularitat dels Tractaments

GRUP JURISA amb domicili social en: Av. Cambra de Comerç, 35-37 (Tecnoparc) – 43204 REUS, és el titular de diferents tractaments.
En concret, les dades recaptades a través de la present web s'incorporen al tractament [USUARIS WEB / NEWSLETTER], als quals li serà aplicada la present política de Privacitat.

2-Recollida i tractament

El tractament [USUARIS WEB / NEWSLETTER], té com a principal característica:

2.1-Finalitat

La finalitat de la recollida i incorporació de les dades als citats tractaments, consisteixen en:
a. Per al tractament [USUARIS WEB / NEWSLETTER], oferir la informació sol·licitada pels interessats en el formulari o qüestionari de la pàgina Web jurisa.com.
b. Resoldre les qüestions formulades.
c. i remetre'ls informació sobre les nostres ofertes de serveis al grup empresarial GRUP JURISA.
2.2-Encarregat del tractament

En el cas que hi hagi tercers que accedeixin a aquest tractament i amb els quals existeixi obligació de subscriure el contracte que prescriu (l'article 28 RGPDUE). Se signarà aquest contracte sobre els termes que marca el citat article, que regularà contractualment l'ús i la confidencialitat de les dades de caràcter personal, de conformitat amb el que es disposa en la legislació vigent.

2.3-Base jurídica – Consentiment

Mitjançant l'emplenament dels formularis disponibles en la web, l'interessat presta el seu consentiment perquè les dades de caràcter personal subministrats siguin incorporats al fitxer, sent objecte de tractament per la present política de privacitat. De la mateixa manera presta consentiment perquè GRUP JURISA, li enviï informació periòdica sobre ofertes d'activitats, productes o serveis del grup empresarial.

Vostè podrà en qualsevol moment oposar-se a aquesta mena d'enviaments, enviant un correu electrònic a l'adreça pd@jurisa.com indicant en l'assumpte «BAIXA DE LA LLISTA DE DISTRIBUCIÓ«.

3-Mesures de Seguretat

GRUP JURISA ha adoptat els nivells de seguretat de protecció de les dades de caràcter personal legalment requerits, i ha instal·lat tots els mitjans i mesures tècniques al seu abast per a evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades.

4-Drets d'Accés, Rectificació, Cancel·lació, Oposició, Portabilitat i Limitació

Els interessats titulars de les dades contingudes en el tractament [USUARIS WEB / NEWSLETTER] així com les dades contingudes en qualsevol dels tractaments titularitat de GRUP JURISA, podran dirigir-se a l'entitat, amb la finalitat de poder exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació, oposició, portabilitat, i si escau limitació (Drets ARCOPL).

Aquests drets tenen caràcter “personalíssim”, per la qual cosa únicament podran ser exercitats pel propi interessat, o el seu representant legal, prèvia acreditació de la seva identitat, o si escau, de la suficiència de la representació.

A.- El dret d'accés, es podrà exercitar amb periodicitat anual, excepte interès legítim acreditat. En exercitar aquest dret, l'interessat podrà optar pels següents sistemes de consulta del fitxer:

– Enviar un correu electrònic a: pd@jurisa.com.
– Comunicació per escrit dirigida a: GRUP JURISA, Av. Cambra de Comerç, 35-37 (Tecnoparc) – 43204 REUS

GRUP JURISA, procedirà a notificar la seva decisió en el termini d'un mes. Si fora en sentit afirmatiu, l'interessat podrà accedir a la referida informació en el termini dels 10 dies següents a la seva notificació.

B.- El dret de rectificació i cancel·lació podran ser exercitats, conformement a les següents previsions, sempre que l'interessat consideri que les dades recollides en els nostres tractaments són inexactes, incomplets, inadequats o excessius. En aquest cas, podrà exercitar-los a través d'algun dels mitjans anteriorment previstos.
GRUP JURISA, procedirà a la rectificació o cancel·lació dins dels 10 dies següents al de la recepció de la sol·licitud.

C.- El dret de portabilitat podrà ser exercitat, conformement a les següents previsions, sempre que l'interessat consideri que les dades recollides en els nostres tractaments han de ser retornats al titular de les dades, o en el seu cas a un tercer (Encarregat de tractament).

D.- El dret de limitació podrà ser exercitat, prèviament el dret d'oposició al tractament de les seves dades, i que mentre no es resolgui el dret d'oposició, es limiti el tractament de les dades.

5-Canvi de Normativa

GRUP JURISA, es reserva el dret de modificar la present política a fi d'adaptar-la a les novetats legislatives o jurisprudencials, així com les que poguessin derivar-se de “codis tipus” existents en la matèria. Tals canvis seran comunicats amb l'antelació que sigui necessària en la nostra pàgina web, sense perjudici de reclamar el consentiment necessari dels afectats quan aquest no es consideri atorgat conformement als termes de la present política.

Qualsevol dubte, pregunta o comentari que pogués tenir en referència a la present normativa, no dubti a consultar-ho dirigint la seva comunicació a: info@jurisa.com.

6- Responsable de Tractament a nivell de grup
Totes les empreses que formen part del grup empresarial.

1.3- Política de Cookies

El domini “jurisa.com” utilitza procediments automàtics de recollida “Cookies” per a reunir informació personal com pot ser el tipus de navegador o sistema operatiu, pàgina de referència, ruta, domini ISSP, etc. Tot això amb la finalitat de millorar els serveis prestats. Les “Cookies”, ens ajuden a adaptar aquesta pàgina web a les seves necessitats personals.

Una «Cookie» és un petit arxiu que s'emmagatzema en l'ordinador de l'usuari i ens permet reconèixer-lo. El conjunt de «cookies» ens ajuda a millorar la qualitat de la nostra web, permetent-nos controlar quines pàgines troben els nostres usuaris útils i quins no.
Les cookies són essencials per al funcionament d'internet, aportant innombrables avantatges en la prestació de serveis interactius, facilitant la navegació i usabilitat de la nostra web. Tingui en compte que les cookies no poden danyar el seu equip i que, en canvi, el que estiguin activades ens ajuden a identificar i resoldre els errors i millorar la navegabilitat del nostre lloc web proporcionant una millor experiència.
S'utilitzen Cookies per a:

• Assegurar que les pàgines web puguin funcionar correctament.

• Emmagatzemar les preferències, com l'idioma o la mesura de la lletra.

• Conèixer l'experiència de navegacions de l'usuari.

• Recopilar informació estadística anònima, com a pàgines ha visitat l'usuari o quant temps ha estat en el lloc web.

Tipologia, finalitat i funcionament

Les Cookies en funció de la seva permanència, poden dividir-se en cookies de sessió o permanents. Les primeres expiren quan l'usuari tanca el navegador. Les segones expiren quan es compleix l'objectiu pel qual serveixen o bé quan s'esborren manualment.

A més, en funció del seu objectiu, les Cookies es poden classificar de la següent forma:

• Requerides: són aquelles estrictament necessàries i imprescindibles per al correcte funcionament de la pàgina web. Normalment es generen quan l'usuari accedeix al lloc web o inicia sessió en el mateix i s'utilitza per a identificar en el lloc web amb els següents objectius:
– Mantenen a l'usuari identificat de manera que, si abandona el lloc web, el navegador o el dispositiu i en un altre moment torna a accedir a la mateixa pàgina, seguirà identificat, facilitant així la seva navegació sense haver de tornar a identificar.
– Comprovar si l'usuari aquest autoritzat per a accedir a uns certs serveis o zones del lloc web

• De preferència: Permeten registrar en el lloc web tota aquella informació relacionada amb la forma en què es comporta la web o el seu aspecte, com per exemple l'idioma o la regió on es troba.

• Estadístiques / analítiques: S'utilitzen per a analitzar i millorar l'experiència de navegació, optimitzar el funcionament del lloc web, i veure com interactuen els visitants, mitjançant la recopilació i notificació d'informació normalment de manera anònima, encara que a vegades també permeten identificar de manera única i inequívoca a l'usuari per a obtenir informes sobre els interessos dels usuaris en els serveis que ofereix el lloc web.

• De màrqueting: Són aquelles que recapten informació sobre els anuncis mostrats als usuaris del lloc web. Poden ser de dos tipus:
– Anònimes: Només recopilen informació sobre els espais publicitaris mostrats en el lloc web, amb independència de l'usuari que accedeix sense identificar-se expressament.
– Personalitzades: Recopilen informació personal de l'usuari del lloc web per part d'un tercer, per a la personalització d'aquests espais publicitaris.

• De geolocalització: Aquestes cookies s'utilitzen per a esbrinar en quin país o regió es troba l'usuari que accedeix a un servei del lloc web, per a poder oferir continguts o serveis adequats a la seva localització.

Privacitat adequada/ Gestió de cookies:

Per a més informació sobre la configuració apropiada de les cookies i les opcions d'activació, restricció i/o inhabilitació s'ha d'acudir en la secció d'ajuda del seu navegador per a conèixer més:

Google Chromehttps://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=95647windows Explorerhttps://windows.microsoft.com/es-es/windows7/how-to-manage-cookies-in-internet-explorer-9firefoxhttps://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-sitios-weapple Safarihttps://support.apple.com/kb/ph5042

L'usuari ha de conèixer que, en deshabilitar les Cookies, algunes de les funcionalitats i serveis poden quedar deshabilitats o tenir un comportament diferent de l'esperat, com, per exemple, romandre identificat, mantenir les compres en el carret, la seva localització, etc. entre altres i que es degradi notablement la seva navegació.

Actualització de la Política de cookies

El responsable de tractament pot modificar aquesta Política de cookies en funció d'exigències legislatives, reglamentàries, o amb la finalitat d'adaptar aquesta política a les instruccions dictades.